Statūti

Biedrības “Rīgas pasažieru kuģu apvienība” statūti

1.Biedrības nosaukums

1.2. Biedrības nosaukums ir “Rīgas pasažieru kuģu apvienība” (turpmāk tekstā- Biedrība).
1.3. Biedrībai ir sava simbolika, kura autors ir Jānis Uvarovs.

2. Biedrības mērķi

2.1. Popularizēt Rīgas pasažieru kuģus Latvijā un ārvalstīs;
2.2. Stiprināt un atbalstīt Rīgas pasažieru kuģu prestižu;
2.3. Pārstāvēt upju kuģu īpašnieku intereses valsts un pašvaldības institūcijās;
2.4. Attīstīt upju kuģu koncepciju , tai skaitā kuģu piestātņu vizuālos un tehniskos uzlabojumus Rīgas pilsētas teritorijā;
2.5. Sadarboties ar Latvijas un ārvalstu Biedrībām, uzņēmumiem, organizācijām un citiem, kas veicinātu Biedrības attīstību un pieredzes apmaiņai.

3. Biedrības darbības termiņš

3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

4. Biedru iestāšanās, izstāšanās un izslēgšana no Biedrības

4.1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.
4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.
4.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.
4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to valdei.

4.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:
4.5.1 biedrs vairāk kā 6 mēnešus nav nomaksājis biedra naudu;
4.5.2. biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;
4.5.3. biedrs nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības;
4.5.4. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.

4.6. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram 5 dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

5. Biedru tiesības un pienākumi

5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:
5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē,
5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem,
5.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli,

5.2. Biedrības biedru pienākumi:

5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;
5.2.2. neveikt darbības, kas būtu vērstas pret Biedrību vai pret atsevišķu tās biedru;
5.2.3. regulāri maksāt biedra naudu;
5.2.4. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu, t.sk., neparedzētu un ārkārtas situāciju gadījumā bezatlīdzībā un uz prombūtnes laiku aizvietot kuģa kapteini, matrozi, motoristu u.c. kuģu profesijas pārstāvi.

5.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.
5.4. Biedrības Goda biedram nav pienākums maksāt iestāšanās maksu un biedra naudu.
5.5. Biedrības Goda biedrs ir tiesīgs piedalīties Valdes un Biedru sapulces sēdēs ar padomdevēja tiesībām pēc Biedru sapulces vai Valdes uzaicinājuma.

6.Biedrības struktūrvienības

6.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības;
6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce un valdes priekšsēdētājs.

7. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana

7.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.
7.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē tikai personīgi.
7.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā – līdz 31. martam.
7.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā 1/10 daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.
7.5. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu.
7.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.
7.7. Gadījumos, kad balsis dalās vienādās daļās, izšķirošā ir valdes priekšsēdētāja balss.
7.8. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.
7.9. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

8. Izpildinstitūcija

8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no diviem valdes locekļiem.
8.2. Valdes priekšsēdētājs, organizē valdes darbu.
8.3. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.
8.4. Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību katrs atsevišķi.
8.5. Valdes locekļi pilda savus pienākumus par atlīdzību.

9. Revidents

9.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulce uz vienu gadu.
9.2. Revidents nevar būt Biedrības Valdes loceklis.

9.3. Revidents:
9.3.1 veic mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
9.3.2. dod atzinumu par budžetu un gada pārskatu;
9.3.3. izvērtē grāmatvedības un lietvedības darbu;
9.3.4. sniedz ieteikumus par finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;

9.4 Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.
9.5 Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.

10. Biedru nauda

10.1. Biedrības biedri maksā biedru naudu vienu reizi gadā EUR 500,- apmērā.

11. Biedrības finanšu līdzekļi

11.1. Biedrības finanšu līdzekļus veido:
11.2. Biedru iestāšanās un biedru maksas;
11.3. Juridisko un fizisko personu ziedojumi;
11.4. Biedru un citu personu mērķiemaksas atsevišķu Biedrības uzdevumu sasniegšanas finansēšanai;
11.5. Citi atļauti ienākumi likuma ietvaros.
11.6. Biedrības līdzekļi saskaņā ar valdes rīkojumiem tiek izlietoti:
11.7. Mērķa īstenošanai un uzdevumu izpildei;
11.8. Citu izdevumu segšanai, kas saistīti ar Biedrības darbības nodrošināšanu.